Dvije sestre

Lk 10,38–42

Poznati odlomak u Lukinu evanđelju o Marti i Mariji opisuje kako je Isus primljen u kuću. U današnjem životu kršćanina Isus dolazi u našu kuću, u crkvu, u euharistijskom slavlju. Zato je ovaj kratki tekst akatualan za nas.

Isus je pouzdan učitelj za Mariju koja sluša njegovu riječ. Ona je slušateljica Riječi – Logosa (v39), vječne Božje Riječi koja tijelom postade. Ona prima i prihvaća njegovu životnu pouku. Što je Tora za Stari zavjet, to je Isus za Novi zavjet.

Ali i za Martu Isus je učitelj, jer on upravlja svoju riječ i njoj. Njoj progovara. Kao u presudnim Božjim ukazanjima u Bibliji on dvaput izgovara njezino ime (v41): „Marta, Marta!” Dvaput izgovoreno ime kod u izvještaju o zvanju označava dubok Božji zahvat u nečiji života, veliko poslanje, promjenu mišljenja. Tako je kod Abrahama kad je Izak već na žrtveniku, kod Mojsija pred gorućim grmom, kod Samuela, još dječaka, koji uporno misli da ga zove učitelj i skrbnik, stari Eli. Isus je Marti Učitelj jer upravo njoj govori o onom jednom što je potrebno i o dobrom dijelu koji je njezina sestra izabrala (v42).

Evo Marije, koja dugo sluša, kako svjedoči trajno glagolsko vrijeme (v39). Evo i Marte koja se cijelo to vrijeme dala na služenje – diakonia kako dvaput spominje evanđeoski tekst, i u opisu i u njezinim riječima. Ona poslužuje Isusa. I jedno i drugo su pripovjedni imperfekti i naznačuju djelovanje koje traje. I jedno i drugo pripada našem životu.
Isus je ima oka i pazi na oboje. Primjećuje on brigu i uznemirenost kod Marte (v41). Ona se brine i uznemiruje. Nije Isus protiv služenja, ta svoj život tako definira. Uostalom, Marta ga je primila u kuću (v38) Nije Isus za to da čovjek bude ostavljen sam, kao što je Marija to Marti učinila (v40). Isus samo objašnjava da je onaj dio – ne cijela stvar, nego dio – koji je Marija izabrala, valjan dio. Vrijedi. Bolji je – kako donosi naš prijevod. Isus cijeni njezin izbor. Što je ona izabrala, ostaje joj (v42).

p. Niko Bilić SJ