Jošua u Petoknjižju – natuknice


Izl 17,18-16
Jošua prima (v9) i izvršava (v10) Mojsijevu zapovijed da pođe u boj s Amalekom (jd.)
Odabire borce v9.
Ima povjerenja u Mojsijevu metodu potpore, premda ne zna kakva je.
Mojsije postupa očinski.
Jošua ima težak boj: doživljava i uspjeh i povlačenje, i dobiva i gubi v11
Boj traje do kraja dana v12
Jošua napokon pobjeđuje v13
Jošua prema Božjoj zapovijedi Mojsiju treba upamtiti da se Bog korjenito suprotstavlja Amaleku v14
Plod Jošuine pobjede je i žrtvenik koji Mojsije podiže v15

Izl 24,13
Jošua je uz Mojsija kad on izvršava Božji nalog da se uspne na brdo i primi kamene ploče.
Jošua ima prednost pred Aronom i Hurom koji ostaju niže dolje v14
Mojsije će se zadržati 40 dana i noći v18. Jošua je vjerojatno uza nj.

Izl 32
Kad Mojsije silazi s pločama do tabora gdje su si Izraelci napravili zlatno tele te se gostili pred njim, Jošua čuje viku i tumači je Mojsiju kao bojne pokliče v17
Iskusni Mojsije bolje razaznaje da je to nešto drugo v18, buka pučkog veselja pred kumirom, ali on to zna i iz razgovora u visinama.

Izl 33,11 U šatoru u kojem je Mojsije razgovarao s Bogom Jošua kao mladić stalno boravi. Uzor je za mladog Samuela koji će istom riječi נער biti nazvan kad kao dječak boravi u svetištu (1 Sam 3)

Br 11,28
Opisan kao sluga Mojsijev od mladosti
Reagira na vijest o dva proroka koja je Mojsiju donesena v27. Sluša, prisutan je.
Mojsija oslovljava imenom i naziva ga svojim gospodarom.
Traži od Mojsija da ušutka proroke koji nisu bili s ostalima kad su primili duha.
Ali Mojsije ne dijeli njegov stav, nego izriče želju da sav Božji narod prorokuje v29.

Br 13
Jošua je zapravo Hošea, sin Nunov, 13,8.16, a Mojsije mu daje ime Jošua (dodajući ime Jahvino) v16

Poslan zajedno s ostalima predstavnicima dvanaest plemna kao izviđač u obećanu zemlju v17

14,6 Zajedno s Kalebom potresen je kad narod na temelju glasina o obećanoj zemlji odlučuje poći natrag u Egipat (v4).

V7-9 Obraćaju se cijeloj zajednici i ispravljaju glasine, izvješćuju da je zemlja dobra
Dvaput ohrabruju narod: „ne bojte se“ v9
Glavni argument pred protivnicima ima je da je Jahve sa svojim narodom: Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve v9

Br 14,30
Bog najavljuje da će samo oni ući u obećanu zemlju 14,30. Ostali iz njihova naraštaja umrijet će u pustinji. Najava će biti citirana i u 26,65.
Ostvarit će se. Od svih izviđača samo njih dvojica preživljavaju pomor koji je nastao 14,38

Br 27,18.22
Kad Mojsije čuje da će umrijeti moli za kvalitetnog nasljednika 2716s.
Odgovor na molitvu je Božji nalog v18-21 da postavi Jošuu na to mjesto koji Mojsije izvršava v22s.
U Božjim riječima izbor pada na Jošuu jer je u njemu Duh v18
Bit će uveden kao autoritet pred svećenikom (v19.22)od kojega će tražiti Božju volju (v21)
I pred zajednicom v19.22
Bit će zaređen v18.23


Br 32,12
Dva plemena koja žele ostati s onu stranu Jordana Mojsije podsjeća kako su jedino Jošua i Kaleb ostali vjerni Bogu kad su se svi ostali usprotivili Božjoj nakani htjeli se vratiti u Egipat. Jošua se pojavljuje u Mojsijevu govoru kao dobar primjer.

v28 Jošua je zajedno sa svećenikom Eleazarom prema Mojsijevu nalogu zadužen dodijeliti zemlju dvama plemenima.

34,17 Jošua zajedno s Eleazarom prema Božjoj riječi upućenoj Mojsiju treba podijeliti obećanu zemlju u baštinu svakom plemenu.

Pnz 1,38
Na početku svoga oproštajnog govora Mojsije podsjeća kao je Bog odredio da u obećanu zemlju uđe Jošua.
Definiran je kao „onaj koji stoji pred licem“ Mojsijevim.
Mojsije je zadužen ohrabriti ga jer će on uvesti Izraela u posjed. Ista se zapovijed navodi i u Pnz 3,28

3,21 Mojsije je učitelj Jošuin koji ga upozorava na Božju snagu. Kao što je svladao njihove dosadašnje protivnike na putu, tako će Bog pobijediti i sva ostala kraljevstva preko kojih budu išli na putu u obećanu zemlju.

31,3 Mojsije prije same smrti podsjeća na Božje obećanje da će Jošua ići pred Izraelom i voditi ih u obećanu zemlju, kao što će i sam Bog ići pred njima.

31,7 Mojsije pred cijelom zajednicom daje poslanje Jošui. Hrabri ga i tako ispunjava Božju zapovijed iz Pnz 1,38 i 3,28. Jošui povjerava središnju zadaću povezanu sa zemljom za koju se Bog zakleo ocima. Izriče mu biblijsko svjedočanstvo Božje potpore: on će biti s tobom. I još jednom mu svjedoči da će Bog ići ispred njega. Traži se nasljedovanje.

31,14 Zajedno s Mojsijem Jošua po Božjemu nalogu ulazi u Šator sastanka i ondje prima upute od Boga.

31,19 Nalog za pisanje psalma izrečen je u množini, pa se izrijekom odnosi i na Jošuu.

31,23 Mojsije još jednom ponavlja ohrabrenje i nalog Jošui.

32,44 Zajedno s Mosijem izgovara psalam pred cijelom zajednicom. Ovdje se ponovno pojavljuje s imenom Hošea.

34,9 Nakon Mojsijeve smrti Jošua je nositelj duha mudrosti jer je bio „zaređen“, tj. Mojsije je na njega položio ruke.
Autoritet je i posrednik Božje pouke: Sinovi Izraelovi ga slušaju i čine kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.