DAVID

David je drugi kralj izraelskoga kraljevstva. Njegovo ime דִוִד znači ljubljeni, dragi, mili. Prvi put ime mu susrećemo u Rut 4,17. David je najmlađi od osmorice Jišajevih sinova, kako stoji u 1 Sam 16,11. dok je u Davidovom podrijetlu iz 1 Ljet 2,15 naveden kao sedmi sin.

Po Jahvinu nalogu, prorok Samuel ga pomazuje za kralja (1 Sam 16,13). Prvi susret Davida i Šaula odvija se na kraljevu dvoru, gdje David dolazi zbog svoje vještine sviranja na harfi i pjevanja. Potom stupa u kraljevu službu i postaje njegov štitonoša (1 Sam 16,21). Drugi put se susreću nakon Davidove pobjede nad Golijatom (1 Sam 17,49-50). Od tada ga Šaul zadržava kod sebe u službi (1 Sam 18,2), te ga postavlja na čelo svojim ratnicima.
Budući da se David iz ratnih pohoda uvijek vraćao kao pobjednik, u Šaulu se budi ljubomora (1 Sam 18,19), te ga namjerava ubiti (19,1). No, uz pomoć Davidove žene i Jonatana, Šaulova sina, on uspijeva pobjeći (21,11). Tada počinje razdoblje Davidova progonstva.

David se sklanja u pustinju, u gorska skloništa. Šaul ga neprestano traži, ali ga Bog ne predade u njegove ruke (23,14). David je u strahu za svoj život jer ga Šaul traži kako bi ga ubio. U pustinji se susreće sa Jonatanom koji ga hrabri (23,15-18). Pisac nam donosi još jednu predaju o njihovom prijateljstvu. Slijedeće nam poglavlje pokazuje veličinu Davidove osobe i velikodušnosti. Pruža mu se prilika da ubije Šaula, no on ga pošteđuje. Zanimljiv je razgovor koji se vodi među njima. On je pun ljubavi, emocija i poštovanja. David Šaula naziva ocem (24,12), a Šaul njega sinom (24,17). David se na Šaulov zahtjev kune da mu neće zatrti potomstvo i nakon toga se razilaze. Šaul odlazi svojoj kući, a David sa svojim ljudima u gorska skloništa. Kasnije se Davidu opet pruža prilika ubiti Šaula, no on to ne čini. Izvještaj je jako sličan prethodnomu i vjerojatno je to samo još jedan način koji pokazuje Davidovu velikodušnost i vjersko poštivanje svetog kraljevskog značaja jer je Šaul, kao kralj, pomazanik Jahvin.

Slijedeći nam reci prikazuju susret Šaula i vračare. Za nas su značajni jer Jahve, preko Samuelova duha, poručuje Šaulu da predaje kraljevstvo u Davidove ruke (28,17). Nakon toga susreta Šaul se sa svojim ljudima vraća na bojište gdje Filistejci ubijaju njegove sinove, a on sam biva teško ranjen. Tada se Šaul baca na svoj mač i umire (31,4). David je iskreno ganut smrću Šaula i Jonatana, a to se najbolje da iščitati iz tužaljke koju nam donose slijedeći reci (2 Sam 19-27).
Nakon tih događaja, po Jahvinu nalogu David odlazi u Hebron, gdje biva pomazan za kralja nad Judom (2,4). Važno je zapaziti da je ovdje pomazan od „ ljudi iz Jude“. Nakon ratova Jude i Izraela, David s njima sklapa savez i biva pomazan, od starješina, za kralja nad Izraelom (5,3). Nakon rata s Jebusejcima, David osvaja Jeruzalem (5,6-10) i prenosi u njega Kovčeg saveza.

Poslije tih silnih uspjeha i slave koju je stekao svojim ratovima, David nam pokazuje da je i on ipak samo čovjek. On čini preljub sa Bat-Šebom (11,2-5), te ubija njezina muža Uriju. Nakon toga mu ona rađa Salomona, koji će, zahvaljujući spletkama svoje majke i proroka Natana, postati Davidov nasljednik.

David umire nakon četrdeset godina vladanja (1 Kr 2,10-11).
Uza sve svoje slabosti i padove, David je za Židove ostao ideal teokratskog kraljevstva, kralja po Božjem srcu. Biblijska predaja, kako će se kasnije vidjeti u Knjizi Ljetopisa, baca u zaborav njegove grijehe i slabosti. David će ostati uzor ljepote i snage, dobrote i nježnosti prema prijateljima i sinovima.

Goran Živković

.ppt