O stranici

Kratica AMDG na latinskom je jeziku i znači: “ad maiorem Dei gloriam” tj. na veću slavu Božju, a sažima jedno od osnovnih načela duhovnosti sv. Ignacija Lojolskog, utemeljitelja Družbe Isusove: čovjek je na svijetu s uzvišenom zadaćom da Boga hvali i u tom je dužan ići uvijek dalje, ostavljajući grešne požude, ne tražeći svoju vlastitu slavu i otkrivajući Boga koji je uvijek veći. U hrvatskom je jeziku još uobičajeniji izraz: “Sve na veću slavu Božju”, latinski: “omnia ad maiorem Dei gloriam” (OAMDG).

Stranica AMDG sada ponajviše služi za praćenje nastavnog rada koji vodi Doc. dr. sc. Niko Bilić – FFRZ (unizg.hr) i za duhovne ponude. AMDG je ujedno homepage patra Bilića.

Ova internetska stranica započela je svoj “život” godine 1999. kao Duhovni kutak ondašnjega Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove (sada Fakulteta filozofije i religijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu – FFRZ) na adresi: www.ffdi.hr/duhovni-kutak. Osim duhovnog programa, na njoj su objavljivani i pojedini radovi studenata: biblijska razmišljanja, molitve i osvrt na duhovne vježbe. U godini 2019. proslavili smo dakle 20. obljetnicu. Bogu hvala!

Objavljeni materijali, iako su isključivo autorova osobna promišljanja i kreacije, intelektualno su vlasništvo Hrvatske Pokrajine Družbe Isusove (HPDI – https://www.isusovci.hr) i smiju se koristiti jedino u skladu s nakanama ili s izravnim dopuštenjem Družbe Isusove.

N. Bilić, Životopis

Objavljeni radovi

ažurirano: 23. 5. 2019.